Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

privacyverklaring